Τοπογραφικές μελέτες

 • ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

  Για την πλήρη νομιμότητα οποιασδήποτε κατασκευής, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Για την πληρότητα του φακέλου υποβολής της αίτησης για έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται να προηγηθεί η σύνταξη εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος. Πλέον, από της 15 Οκτωβρίου 2018, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά καθώς και υποβάλονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως και το τοπογραφικό διάγραμμα.

  ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ / ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  Με τον ν.4014/11, ξεκίνησε μια προσπάθεια για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, εντάσσοντας ο εκάστοτε ιδιοκτήτης ακινήτου, με τη συμβολή Μηχανικού, την ιδιοκτησία του στο νόμο ρυθμίσεων αυθαιρέτων. Τη σκυτάλη έλαβε ο ν. 4178/13 και τέλος ο ν.4495/17 που ισχύει έως και σήμερα. Τόσο για τον έλεγχο των αυθαιρεσιών ή τυχόν μη ευδιάκριτων αυθαιρεσιών στη κατασκευή επί του αγροτεμαχίου ή οικοπέδου του ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος.

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

  Οποιοδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή ή αποδοχή κληρονομιάς έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος, με υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού του ν. 651/1977.

  ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

  Ένα οικόπεδο χρήζει Πράξης Τακτοποίησης όταν, ενώ βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, για οποιονδήποτε λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας (πρόσωπο, εμβαδό). Απαραίτητη είναι η σύνταξη εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος προς υποβολή και διεκπεραίωση στην αρμόδια Πολεοδομία.

  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

  Την περίοδο μεταξύ 2017 και 2018 πραγματοποιούνται οι μελέτες Δασικών Χαρτων. Σε περιπτώσεις αντιρρήσεων (ενστάσεων) σχετικά με τη ύπαρξη ή μη δασικής έκτασης επί του γεωτεμαχίου, απαραίτητη κρίνεται η σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Δασική υπηρεσία εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος.

  Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζητείται ο χαρακτηρισμός της ιδιοκτησίας (σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχια), προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν η πρόκειται για δασική έκταση ή όχι. Γι’ αυτό το λόγο, γίνεται σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένο στο Ε.Γ.Σ.Α ’87, το οποίο εν συνεχεία αποστέλλεται στο αρμόδιο Δασαρχείο, το οποίο με τη σειρά του και έπειτα από αυτοψία, αποφαίνεται για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω ιδιοκτησίας.

 • ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

  ΧΑΡΑΞΕΙΣ / ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

  Η χάραξη ενός δρόμου ή κατασκευής γίνεται με τη χρήση Τοπογραφικών μεθόδων και οργάνων, ώστε να αποδοθεί επί του εδάφους η σωστή και ακριβής θέση της κατασκευής είτε για να γίνει η εκσκαφή προς θεμελίωση της κατασκευής είτε για έλεγχο πορείας εργασιών εργοταξίου αλλά και για άλλες ποικίλες περιπτώσεις. Η θεμελίωση αφορά κυρίως την ακριβή τοποθέτηση των θεμελίων μιας κατασκευής βάση του ξυλότυπου της οικοδομικής αδείας.

  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

  Για την ορθή, ακριβή και επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση οποιουδήποτε αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, είναι απαραίτητη η συμβολή του Τοπογράφου, ώστε να τοποθετηθούν τα όρια του αγροτεμαχίου ή οικοπέδου. Την τοποθέτηση των πασσάλων των ορίων αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, προηγείται η αποτύπωση και σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος, προς έλεγχο την υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το θεωρητικό υπόβαθρο (διανομές/ αναδασμοί, πράξεις εφαρμογής κ.α.)

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ

  Με την έναρξη διαδικασίας κτηματογράφησης σε μια περιοχή, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του πολίτη – ιδιοκτήτη ακινήτου (οικοπέδου / αγροτεμαχίου), μέσα από την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας του στην περιοχή που πραγματοποιείται η κτηματογράφηση. Το γραφείο αναλαμβάνει την ορθή σύνταξη και υποβολή της δήλωσης για το κτηματολόγιο.

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Τόσο κατά τη διάρκεια της υποβολής δηλώσεων και δικαιολογητικών για το κτηματολόγιο, όσο κατά τη διάρκεια των αναρτήσεων του, είναι χρήσιμη αν όχι απαραίτητη η προσκόμηση εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος, με σκοπό την ορθή και συνάμα τεκμηριωμένη θέση του γεωτεμαχίου. Με αυτό το τρόπο αποφεύγονται τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την ακριβή θέση του ακινήτου και τεκμηριώνονται τυχόν ενστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

  ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

  Σε Χωρική Μεταβολή προβαίνει ο ιδιοκτήτες ενός γεωτεμαχίου, εφόσον θίγεται η ακίνητη περιουσία του (κυρίως ως προς το εμβαδόν του), κατά την ανάρτηση των πινάκων και χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου. Για την «αποκατάσταση της αληθείας», προσκομίζεται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., Τοπογραφικό διάγραμμα με αποτυπωμένη την πραγματική κατάσταση, σε αντιδιαστολή με την χαρτογραφική πρόταση του Εθνικού Κτηματολογίου.

 • ΧΑΡΑΞΗ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

  ΜΕΛΕΤΗ

  Κατά την μελέτη διάνοιξης ενός νέου δρόμου ή επιδιόρθωσης παλαιότερου, είναι απαραίτητη η συμβολή του Τοπογράφου, τόσο στην μελέτη οδοποιίας, όσο και κατά την υλοποίησή της, με αποτυπώσεις, επιμετρήσεις, υψομετρία και απόδοση σχεδίων.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  Η Διορθωτική Πράξη, αφορά την Πράξη Εφαρμογής που συντάχθηκε ως μελέτη επέκτασης πόλεως. Γίνεται κυρίως για διόρθωση τυχόν παραλείψεων ή λαθών κατά τη σύνταξη των πινάκων μιας Πράξης Εφαρμογής ή μεταγενέστερα της Πράξης Εφαρμογής και εφόσον τα στοιχεία αλλοιώνουν την πραγματικότητα. Η διαδικασία της Διορθωτικής Πράξης ανατίθεται σε Τοπογράφο και διεκπεραιώνεται στην αρμόδια Πολεοδομία.

  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Υψομετρική μελέτη χρίζεται απαραίτητη σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και αφορά κυρίως τις κλίσεις των εδαφών. Ως τελικό προϊόν και έπειτα από μετρήσεις του Τοπογράφου, αποδίδονται οι υψομετρικές καμπύλες της περιοχής μελέτης.

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ

  Από τον Σεπτέμβριο του 2011 και έπειτα, βάσει του ν.4030/11, σε οποιοδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση Βεβαίωσης νομιμότητας (Βεβαίωση Μηχανικού). Για να την εκδώσει και να την υπογράψει ο Μηχανικός, θα πρέπει πρώτα να ελέγξει, κάνοντας αυτοψία, αν στο ακίνητο υπάρχουν τυχόν αυθαιρεσίες. Εφόσον βρεθούν παραβάσεις που υπερβαίνουν το όριο ανοχής (2%), τότε προηγείται η Ρύθμιση αυθαιρέτων (βλ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – Ρυθμίσεις αυθαιρέτων).