Περί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

  • Γενικά

    Το επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού είναι ένα παρεξηγημένο επάγγελμα από πολλούς ανθρώπους. Ο όγκος δουλειάς για την κάθε τοπογραφική μελέτη, από την πιο απλή έως τις δυσκολότερη περιπτώση, ουσιαστικά κρύβεται πίσω από ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Η προεργασία, ο προέλεγχος, η αυτοψία, η χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, η έρευνα, η σχεδίαση και η τελική απόδοση του διαγράμματος, αποτελούν τον κορμό μιας κοινής τοπογραφικής μελέτης, η οποία παρόλα αυτά θεωρείται πως υπερκοστολογείται. Λαμβάνοντας υπόψιν και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη ψηφιακή υπογραφή που θα πρέπει να λαμβάνει οποιοδήποτε τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται είτε για συμβολαιογραφική πράξη είτε για άδεια, τιρούμενων αυστηρών προδιαγραφών, μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι η αξία του τοπογραφικού διαγράμματος είναι διόλου ευκαταφρόνητη.

  • Περί Τοπογραφίας

    Κατά τον Ο.Θ. Ντίνη, η Τοπογραφία είναι ο επιστημονικός χώρος μέσω του οποίου κατόρθωσε να επιτύχει ο άνθρωπος την απεικόνιση τμημάτων της γήινης επιφάνειας στο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η χρήση οργάνων (γεωδαιτικοί σταθμοί, GPS κ.α.) και μεθόδων (εμπροσθοτομία, οπισθοτομία κ.α.) ως ενδιάμεσο και απαραίτητο στάδιο. Για την βέλτιστη δυνατή ακρίβεια στα αποτελέσματα των τοπογραφικών παρατηρήσεων (γωνίες και αποστάσεις), αναπτύχθηκε η θεωρία των σφαλμάτων προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αναπόφευκτων λαθών που υπεισέρχονται σε αυτές είτε λόγων κατασκευαστικών ατελειών των οργάνων (συστηματικά) είτε εξαιτίας ανθρώπινων λαθών (τυχαία).

  • Περί Γεωπληροφορικής

    Γεωπληροφορική είναι η επιστήμη η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογίες και τεχνικές πληροφορικής σε συνδυασμό με θεωρίες και μεθόδους από τη γεωδαισία, τη φωτογραμμετρία, την τηλεπισκόπηση και την ανάλυση χώρου, για να επιλύσει προβλήματα συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάλυσης και χαρτογράφησης ψηφιακών χωρικών δεδομένων. Η γεωπληροφορική άπτεται του επιστημονικού πεδίου των γεωεπιστημών και στο οποίο ενσωματώνονται γνώσεις και τεχνολογίες από τη Γεωδαισία (τοπογραφία και ανώτερη γεωδαισία), τα συστήματα εντοπισμού θέσης (π.χ. GPS), τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφών (Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση) (Γραικούσης, Λαγός 2011)