Μελέτες Γεωπληροφορικής

  • Η κατασκευή ενός GIS, αποτελεί ένα είδος πρόκλησης για έναν Γεωπληροφορικάριο, καθώς απαιτείται ο συνδυασμός γνώσεων γεωγραφίας, τοπογραφίας και γεωπληροφορικής και συγχρόνως την άριστη γνώση εξειδικευμένων λογισμικών. Ο καθορισμός της χρήσης του GIS καθορίζει και το βαθμό δυσκολίας του όλου συστήματος. Καθοριστικός παράγοντας για την πραγματοποίηση/υλοποίηση ενός GIS, αποτελούν τα δεδομένα και η συλλογή αυτών.

  • Η χαρτογραφική απόδοση μιας περιοχής, αποτελεί κυρίως μελέτη Γεωπληροφορικής. Αυτή μπορεί να είναι άλλες φορές σε απλή μορφή κι άλλες φορές πιο σύνθετη.

  • Τα Γ.Σ.Π. παρέχουν μια πληθώρα επιλογών και εφαρμογών. Με την χρησιμοποίηση των κατάλληλων δεδομένων (ανάλογα με τη χρήση), υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν οι αντίστοιχες χωρικές αποφάσεις.